Ētikas kodekss

Drošības kompānijas GRIFS AG Ētikas kodekss nosaka uzņēmuma vērtības un darbinieku ētiskas uzvedības pamatprincipus amata pienākumu pildīšanai.

Ētikas kodeksa ievērošana ir ikviena darbinieka pienākums, kas īstenojams, darbiniekiem nemitīgi pilnveidojot sevi, paaugstinot apzinīgumu, attīstot paškontroli un spēju izprast situāciju. Uzņēmuma vadība ar savu piemēru un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa ievērošanu.

Darbinieki cenšas novērst nelikumīgu un Ētikas kodeksā noteiktajiem principiem neatbilstošu rīcību. Ētikas kodekss ir saistošs katram darbiniekam, un ir darba attiecību neatņemama sastāvdaļa.

Darbinieki savus pienākumus pilda, ievērojot uzņēmuma mērķus un politiku, noteikumus un instrukcijas, kā arī valstī pastāvošos tiesību aktus. Darbinieki pienākumus pilda ar atbildības izjūtu un vienādu attieksmi pret visiem līdzcilvēkiem. Darbinieki ar ētisku uzvedību veido pozitīvas savstarpējās attiecības gan ar darba kolēģiem, gan ar klientiem. Katra darbinieka pienākums ir šīs ētikas normas ievērot, strādāt saskaņā ar tām un pilnveidot tās.

GRIFS AG darbinieku profesionālās ētikas galvenie pamatprincipi:

  • Taisnīgums un godīgums
  • Atbildība
  • Lojalitāte
  • Profesionalitāte
  • Cieņa

Piederības sajūta un lepnums

Jebkuram uzņēmuma darbiniekam ir jābūt lepnam par to, ka viņš strādā GRIFS AG komandā. Drošības kompānijā GRIFS AG ir izvirzīti augsti un ambiciozi mērķi: vienmēr būt labākajiem – tas ir liels gods. GRIFS AG pakalpojumus kā labākos izvēlas labākie klienti, attiecīgi šo klientu apkalpošana uzņēmumam ir liels gods.

Pieklājība un laipnība

GRIFS AG strādā tā, lai nodrošinātu uzņēmuma vārdam augstu reputāciju sabiedrības acīs. GRIFS AG darbinieki ir atsaucīgi, laipni un ieinteresēti uzklausīt klientus un palīdz atrast atbildes visiem viņu uzdotajiem jautājumiem.

Izpalīdzīgums un uzticība

Uzņēmuma darbinieka pienākums savā darba vietā ir sniegt palīdzību visiem, kas to lūdz, ja vien tas netraucē veikt tiešos darba pienākumus. GRIFS AG strādā tā, ka klienti tam uzticas un ir pārliecināti, ka uzņēmums darīs visu iespējamo, lai apmierinātu klienta vajadzības drošības sfērā.

Mūsu uzvedības pamatprincips ir – CIEŅA. Mēs cienām gan savus klientus, gan piegādātājus, gan sadarbības partnerus, gan viens otru. Īsta cieņa citu acīs ir panākama tikai ar lielu un pašaizliedzīgu darbu un nevainojamu reputāciju.

Pieteikt pakalpojumu