Darba aizsardzība

Katru gadu GRIFS AG apzinās nepieciešamību sakārtot saimniecisko darbību, darba vidi un darbavietas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nodrošināt darbinieku veselības saglabāšanai drošus un nekaitīgus darba apstākļus.

Darba aizsardzības – aroda veselības, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo prasību ieviešana, ievērošana un izpilde, kā arī pārraudzība pār to kvalitāti tiek risināta, sadalot pienākumus un nosakot atbildības līmeņus katram uzņēmuma darbiniekam atbilstoši viņa ieņemamajam amatam.

SIA GRIFS AG darba aizsardzības speciālists ik gadu veic darba vides risku novērtēšanu, pēc nepieciešamības norīko darbiniekus uz obligāto veselības pārbaudi, reģistrē obligātās veselības pārbaudes kartes Obligāto veselības pārbaužu periodiskuma reģistrā, izmeklē uzņēmumā notikušos nelaimes gadījumus darbā un veic to analīzi, veic objektu pārbaudes, veic indikatīvos mērījumus apgaismojumam un mikroklimatam, konsultējas ar nodarbinātajiem, iesaista darbiniekus darba vides risku novērtēšanā, kā arī veic darbinieku apmācību darba aizsardzībā, tai skaitā ugunsdrošībā.

Katrs uzņēmuma darbinieks piedalās drošas un veselīgas darba vides, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam un uzņēmuma iekšējo reglamentējošo dokumentu prasībām, izveidošanā un uzturēšanā. Jebkuru iekārtu, darba aprīkojumu, drošības ierīci darbinieks pielieto paredzētajam nolūkam atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. Darbinieks nodrošina drošu darba izpildes procesu, kura gaitā neveidojas bīstamības pašam vai apkārtējiem. Darbinieks piedalās darba vides risku novērtēšanā savā darbavietā, sniedz ieteikumus darba vides kvalitātes.

Pieteikt pakalpojumu