Tööohutus

GRIFS teadvustab vajadust korrastada iga-aastaselt majandustegevust, töökeskkonda ja töökohti vastavalt normatiivaktide nõuetele, samuti tagada töötajate tervise hoidmiseks ohutud ja kahjutud töötingimused.

Tööohutuse nõuete täitmine ja järgimine: töötervishoid, tööohutus, elektriohutus ja tuleohutus aga ka kvaliteedikontroll saavutatakse vastutuse jagamise ja iga töötaja vastutuse taseme määramisega vastavalt tema ametikohale.

GRIFS-i töökeskkonnapetsialist hindab igal aastal töökeskkonna riske, suunab vajadusel töötajad kohustuslikku tervisekontrolli, uurib tööõnnetusi ja analüüsib neid ning kontrollib töökohti, viib läbi valgustuse ja mikrokliima indikatiivseid mõõtmisi, konsulteerib töötajatega, kaasab töötajaid töökeskkonna riskide hindamiseks, viib läbi töötajate tööohutse ja tuleohutuse koolitusi. Ettevõtte iga töötaja osaleb ohutu- ja tervisliku töökeskkonna loomises ja hoidmises, mis vastab õigusaktides ja ettevõtte sisedokumendis sätestatud nõuetele. Töötaja kasutab mis tahes seadet, töövahendit, kaitsevahendit vastavalt kasutusjuhendile. Töötaja tagab ohutu tööprotsessi, mille käigus ei teki ohtu temale endale ega teistele. Töötaja osaleb oma töökoha töökeskkonna riskianalüüsis, annab soovitusi töökeskkonna kvaliteedi parandamiseks.

Võtke ühendust