Vides politika

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos SIA GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un samazināt vides piesārņojumu.

GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi:

  • veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un uzņēmumā kopumā;
  • nodrošināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu;
  • identificēt un maksimāli samazināt iespējamos vides riskus;
  • veidot darbinieku vides apziņu katrā darba vietā;
  • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos.

Mērķis

Regulāri plānot un īstenot pasākumus, kas nodrošinātu apkārtējai videi draudzīgu uzņēmuma darbību un radītu drošu un veselīgu darba vidi.

GRIFS AG vides politiku attīsta, pārdomājot papīra, bateriju, elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens un transporta degvielas patēriņu. Uzņēmums nodod pārstrādei atkritumus un izlietotās baterijas, kā arī periodiski utilizē bīstamos atkritumus un veic darbības izmešu apjoma samazināšanai.

Paveiktais

GRIFS AG uzrauga uzņēmuma patērēto resursu daudzumu un pievērš uzmanību uzņēmuma darbību ietekmei uz vidi. Veicot sistemātisku resursu plānošanu un izlietoto materiālu nodošanu otrreizējai pārstrādei, tiek samazināta uzņēmuma ietekme uz vidi. Piemēram, 2017. gadā, nododot atkritumus šķirošanai, GRIFS AG palīdzējis saglabāt šādus dabas resursus:

  • 20 kokus – 40 cilvēkiem nepieciešamais skābekļa daudzums diennaktī;
  • 4 956 kWh – 33 datoru patērētā elektrība gadā;
  • 31 429 l ūdens – 20 932 cilvēku izdzertā ūdens dienas norma.

Uzņēmumā tiek pārdomāta jebkura resursa efektīva lietošana un atkritumu nodošana otrreizējai pārstrādei. Uzņēmuma vides politika atspoguļojas arī darbinieku rīcībā, kas šķirošanai nodod arī mājās izmantotus resursus.

GRIFS AG drošai pārstrādei nodevis 272,68 kg bateriju.

Kopš 2016. gada GRIFS AG izmantoto auto CO2 apjoms vidēji uz vienu automobili samazinājies par 4%.

GRIFS AG 2017. gadā pārstrādei nodevis 0,53 t bīstamo atkritumu.

Lasīt vairāk par šajā gadā paveikto

Pieteikt pakalpojumu