Korruptsioonivastane programm

GRIFS-i tegevus on suunatud sellele, et ennetada võimalikke korruptsiooni juhtumeid ettevõttes, tunnustades ettevõtte töötajate, äripartnerite, klientide ja tarnijate ausust, avatust ja vastutustundlikkust.

Ettevõte on välja töötanud korruptsiooni ennetamiseks ulatuslikud meetmed, mis hõlmavad ettevõtte väärtuste tugevdamist, samuti kooskõlastatud arusaamist korruptsiooni hävitavatest tagajärgedest ja asjakohaseid meetmeid nende kõrvaldamiseks. Ettevõttes töötati välja ja viidi ellu korruptsioonivastane programm, millega tutvusid kõik ettevõtte töötajad. Korruptsioonivastane põhimõte sisaldab kindlaid ja põhilisi käitumise ja otsuste vastuvõtmise eetilise norme ettevõtte ärisuhetes kõigil tasnditel; ettevõtte ja selle töötajate, äripartnerite, meedia, klientide ja teiste vahelises suhtluses. Korruptsioonivastane programm põhineb kahel peamisel põhimõttel:

 • Ettevõtte keelab igasuguse otsese või kaudse altkäemaksu.
 • Ettevõte on juurutanud korruptsiooni ennetamise meetmete süsteemi

Korruptsioonivastane programm – see on täiendav eetikakoodeks, mis määratleb selgelt ettevõtte töötajate,  juhtkonna ja omanike positsiooni ja tegevuse olukordades, mis võivad põhjustada korruptsiooni.

Et tagada korruptsioonivastase programmi vastavus GRIFS-i vajadustele ja lahendada ettevõtte jaoks murettekitavad probleemid, viib ettevõte läbi altkäemaksuriskide tuvastamise /hindamise. Selle tuvastamise /hindamise eesmärk on selgitada välja ettevõtte tegevuses need valdkonnad, kus on suurimad korruptsiooniriskid.

Korruptsioonivastaseid põhimõtteid kirjeldatakse töötajatele kohustuslikes sisedokumentides. Korruptsioonivastane programm näeb ette, et töötaja suhtes rakendatakse meetmeid korruptsiooni eest vastavalt kehtivatele töökorraldusreeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Huvide konflikt

Kõik otsused GRIFS-is võetakse vastu ettevõtte huvides, GRIFS-ile siduvate õigusaktide alusel ja otsuseid ei tehta ainuisikuliselt. Ettevõtte töötajate tegevused huvide konflikti ärahoidmiseks:

 • Ettevõtte töötajad ei astu sellistesse kõrvalistesse töösuhetesse ja ametiühingutesse, mis takistavad neil tööülesannete professionaalset ja vastutustundlikku täitmist ning tekitavad kahtlusi võimalike kujuteldavate või tegelike huvide konflikti osas.
 • Töötaja on kohustatud tööandjat võimalikust huvide konfliktist teavitama, mille järel GRIFS-i juhtkond otsustab edasiste toimingute üle.

Altkäemaks

Altkäemaks – see on kasu/tulu või mis tahes materiaalne väärtus, mille altkäemaksu andja annab altkäemaksu saajale selle isiku jaoks teatud toimingute tegemiseks või tegemata jätmiseks, kasutades oma ametiseisundit altkäemaksu andja või muu isiku huvides.

GRIFS keelab oma töötajatel altkäemaksu andmise, pakkumise, vastuvõtmise ja nõudmise või vahendajatena osalemise. See kehtib mis tahes sularahamaksete või kingituste saamise kohta lepingu sõlmimiseks või muudeks partnerluskoostöö tegevusteks, teenuste osutamiseks, teabe edastamiseks jne..

Poliitilised annetused

Poliitilised annetused – poliitiliste eesmärkide toetamine igasuguste mitte rahaliste vahendite, kaupade või igasuguste teenuste abil.

 • GRIFS-i vahenditest on keelatud teha otseseid või kaudseid annetusi poliitilistele organisatsioonidele, parteidele, poliitikutele.
 • GRIFS-i töötajad võivad toetada poliitilisi organisatsioone, parteisid ja poliitikuid ainult kui eraisikud, välja arvatud juhul, kui seda tehakse GRIFS-ile eeliste või privileegide saamiseks.
 • GRIFS-i töötajatel on keelatud agiteerida ja reklaamida poliitikuid, parteisid või erakondi ettevõtte kulul ja selle tegemiseks materiaalseid või immateriaalseid vahendeid vastu võtta.

Annetused heategevuseks ja sponsorluseks

See on vara või rahalised ressursid, mida ettevõte annetab kokkuleppe alusel avalikele organisatsioonile põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

 • GRIFS-is on annetused heategevuseks ja sponsorluseks altkäemaksu varjamiseks keelatud.
 • GRIFS-i annetustega heategevuseks ja sponsorluseks on keelatud tekitada annetuse saajale mingeid kohustusi, näiteks: osta ettevõtte pakutavat toodet või teenust.
 • GRIFS avaldab oma kodulehel Internetis teavet heategevuseks või sponsorluseks tehtud annetuste kohta.

Investeeringud ühiskonda

 • GRIFS hoolitseb selle eest, et altkäemaksu katteks ei tehtaks ettevõttesse investeeringuid.
 • Selliste investeeringute tulemusel ei saa ettevõtet kohustada GRIFS-i pakutavat teenust või toodet kasutama.

Kingitused, meelehea ja muud soodustused

 • GRIFS-is on keelatud pakkuda või vastu võtta kingitusi, meelehead ja muid soodustusi, kui see võib mõjutada äritehingute tulemusi.
 • Kõik selliste kulude kohta (kui neid on) olevad tšekid kantakse raamatupidamis- aruande dokumentidesse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Ergutus maksed

Ergutus maksed on altkäemaks – need on rahasummad, mis makstakse järgmise või vajaliku protsessi kiirema arveldamise hõlbustamiseks. Stimuleerivad maksed on altkäemaks, seetõttu ei tee GRIFS selliseid makseid ja neil pole ka lubatud selliseid makseid aktsepteerida.

Et töötajad toetaksid ja mõistaksid korruptsioonivastase programmi vajalikkust, arutatakse ettevõttesisese väljaõppe käigus korruptsioonivastaste meetmetega seotud küsimusi, samuti kirjeldatakse korruptsioonivastaseid põhimõtteid töötajatele siduvates sisedokumentides.

Võtke ühendust